Avtalsrätt

Dagligen ingår vi avtal av diverse slag. För det mesta går avtalet som planerat. Du handlar i affären, beställer abonnemang eller gör bankärenden. Ibland uppstår dock tvister och frågor uppkommer om vad som gäller, särskilt finns sådan risk när avtalet i fråga avviker från vad Du normalt är van vid att ingå. Det kan gälla hus- eller bilköp, entreprenadavtal, företagsöverlåtelser mm. Fråga kan uppkomma om avtalet överhuvudtaget är ingånget,  om parterna är bundna därav, om det är giltigt eller hur det skall tolkas. Vad gör Du som köpare/säljare om motparten inte följer det Du anser är avtalat? Vilka möjligheter har Du att kräva att avtalet fullföljes eller häves? Kan Du begära skadestånd eller på annat sätt bli kompenserad vid avtalsbrott? När föreligger avtalsbrott? Vems avtalstolkning gäller?

Tvister inom avtalsrätten kan vara ganska komplicerade och kräver stor juridisk kunskap. Flerårig advokatverksamhet garanterar för att sådan kompetens finns och står till Ditt förfogande hos Min Jurist. Goda råd behöver inte vara dyra.

Vi kan även upprätta diverse avtalshandlingar.