Köpvillkor

All information som lämnas till oss behandlas med sekretess. Det förutsättes att den information som lämnas är korrekt och fullständig.

Den bedömning som göres vilar på vid tillfället gällande lagstiftning och praxis om inte annat uttryckligen anges.

Min Jurist kan inte garantera framgång i processer, baserat på de svar som erhålles på fråga, då rättegång i domstol är komplex, där bl.a. bevisprövning är en viktig komponent. Fråga är inte om rättvisa utan vad som kan bevisas.

Min Jurist är ansvarig för skada, som uppkommer vid grov oaktsamhet från Min Jurists sida vad avser bedömning av ärendet så som det framställts i fråga. Frågeställare ansvarar för att rätt och erforderlig information lämnas. Skadeståndets storlek uppgår till vad som kan visas, dock maximalt till en fjärdedel av vid tidpunkten för frågans besvarande gällande basbelopp.

Uppkommer fråga om skadeståndsansvar, skall sådant yrkande framställas skriftligen och delges Min Jurist inom ett (1) år från det att den skadeståndsgrundande handlingen företogs.

Tvister skall i första hand lösas mellan parterna. Vid domstolsprövning är Malmö tingsrätt rätt forum.

De personuppgifter som lämnas hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagen och medges att uppgifterna sparas att användas för marknads- och klientanalyser resp. metod- och affärsutveckling och att de kan överlåtas i samband med att hela eller delar av Min Jurists rörelse överlåts.